ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Amikor ön a https://valone.hu/ weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal a saját adatait is átadja, melyeknek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus), más része pedig az ön hozzájárulásával (foglalási űrlap kitöltése) kerül rögzítésre. Az ön személyes adatait a weboldal tulajdonosa törvényesen és tisztességesen kezeli, a hatályos jogszabályi előírásokat és a nemzetközi adatvédelmi normák szabályait betartva.
Egyesületünk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Egyesületünk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.
Egyesületünk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

Jogi háttér: A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet GDPR) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.).

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza:

                   

https://valone.hu

 

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi linkről :

 

https://valone.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név GNZR Kft

székhely cím: 7773 Villány, Baross Gábor utca 104

Telefonszám: 06303732245
Email: info@valone.hu

Az adatvédelmi megbízott:  Takács – Günzer Gina

Telefon: 06303732245
Email: info@valone.hu

Fogalom meghatározások

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 2. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 • Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Adatkezelések

A kapcsolatfelvételhez és szobafoglaláshoz kapcsolódó adatkezelés

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adatAz adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnévA kapcsolatfelvételhez, a szállodai szolgáltatások értékesítéséhez szükséges  szerződés megkötéséhez és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail címKapcsolattartás
TelefonszámKapcsolattartás, a számlázással, vagy a szoba foglalással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név, számlázási címSzámla kiállításához
A jelentkezés időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A jelentkezéskori IP címTechnikai művelet végrehajtása.

E-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 1. Az érintettek köre: A weboldalon a foglalás ikonra kattintók, valamennyi érintett.
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Egyes adatok őrzési ideje különböző. A szállodai szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatokat az adatok függvényében 2-8 évig őrzi meg a GNZR Kft. Egyes esetekben jogszabályi kötelesség hosszabb ideig megőrizni a személyes adatokat.  A főbb kategóriák a következők:
 • Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelesség az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni. (A  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése)
 • A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget.  Jogszabályi kötelesség a bejelentkezés napjától számított 6 éven át megőrizni az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.
 • A szállodai szolgáltatási szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év az elévülés.

Az említett releváns adatmegőrzési időtartamok közül a leghosszabb időtartam leteltével törli az adatokat a GNZR Kft.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a                   7773 Villány, Baross Gábor utca 104.  címen,

e-mail útján                info@valone.hu        e-mail címen,

 1. Az adatkezelés jogalapja:
 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja : az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.
 2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Kizárólag az adatai megadása birtokában tudjuk a szobafoglalás iránti  megrendelését teljesíteni, így az adatainak megadása hiányának következménye, hogy részünkről a teljesítés elmarad!

 1. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Kizárólag az adatai megadása birtokában tudjuk a kapcsolatot Önnel felvenni, szállásszolgáltatási ajánlatunkat megadni, Önnel szerződést kötni és a szállás díjáról számlát kiállítani. Az adatainak megadása hiányának következménye, hogy szolgáltatásainkat nem tudja igénybe venni!

Közösségi portálok (pl. Facebook)

TG Villány Apartmanház  elérhető a Facebook közösségi portálon. Adatkezelő a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.

Az adatkezelés célja:
A Társaság által üzemeltetett Apartmanház  weboldalain található tartalmak megosztása, egyéb hírek, akciók közlése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:
Önkéntes hozzájárulás, mely leiratkozással bármikor visszavonható. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést a  TG Villány Apartmanház  hírfolyamáról, a vendég hírfolyamán nem jelennek meg a hírek, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, mert az oldalak nyilvánosak.

Az adatkezelési idő:
A leiratkozásáig tart.

Az adattovábbításra, vagy adatfeldogozó igénybevételére nem kerül sor.

A Facebook a GNZR Kft.-től  független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat a felhasználó:

GNZR Kft. Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Apartmanházról, borvidékről stb. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, a GNZR Kft. mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Adatfeldolgozók:

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetősége:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

 1. Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.

email: iroda@tarhely.eu

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. Itt felsorolt adatfeldolgozók kizárólag anonym IP címeket látnak, amely IP cím önmagában nem azonosít.
 2. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Rendszergazda szolgáltatás:

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: rendszergazda szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Varga Márton

2120 Dunakeszi, Barátság út 41.

E-mail: marton.varga@balancemedia.hu

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott a weboldalon megadott valamennyi személyes adat.
 2. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a Rendszergazda közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az Adatkezelő felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetőleg jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont : szerződés teljesítése.

Könyvelés:

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelés
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Günzer Mátyásné  (7773 Villány, Oportó utca 3)
Email:  gunzer.matyasne@fibermail.hu ,Tel.:  06308700877

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott számlázási név és cím.
 2. Az érintettek köre: A weboldalon képzésre jelentkezett magánszemély.
 3. Az adatkezelés célja: a számlák számviteli törvény szerinti könyvelése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 8 év
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pontja

Adattovábbítás:

Külföldi adattovábbítás:

 • Amennyiben az adatokat a szolgáltatásaink teljesítése érdekében szükségszerűen az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre továbbítjuk azt csak és kizárólag oly módon tesszük, hogy ebben az esetben sem sérülnek az érintetteknek adatvédelmi jogai, a védelem szintje ugyanakkora marad.

Garanciái:

 • Kizárólag akkor továbbítunk személyes adatok az EGT-n kívüli területre, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet képes biztosítani, melynek képességét az Európai Bizottság állapítja meg, tehát szerepel a Bizottság biztonságosnak tekinthető országok listáján.

A 18 év alattiak személyes adatainak kezelése:

Társaságunk 18 év alattiaktól foglalást nem fogad el, személyes adatait nem gyűjti.

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik (Adattovábbítás):

Cookie-k (sütik) kezelése

 1. biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 1. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 1. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása  és a látogatók nyomon követése.
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 14 hónap.
Süti típusaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelésKezelt adatkör
Munkamenet sütik (session)Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

connect.sid
Állandó (persistent) cookie Látogató böngészőjének a beállításától függnem rögzít személyes adatot
Bevásárlókosárhoz használt cookie Vásárlás idejeVásárláshoz kapcsolódó adatok
Biztonsági cookiek Látogató böngészőjének a beállításától függnem rögzít személyes adatot
    
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 1. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Adwords konverziókövetés használata

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 1. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 1. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 1. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 1. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 1. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=huHírlevél, DM tevékenység

 

Írj nekünk link, Panaszkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettek által, azonosítás és kapcsolattartás, a szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő esetleges minőségi kifogások kezelése.

Az érintettek köre: A weboldalon jelentkezett és/vagy akár panaszt tevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolat lezárásáig,  Panasz esetén a panaszról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a                   7773 Villány, Baross Gábor utca 104

Emaillben:                       info@valone.hu

Az adatkezelés jogalapja:

 • egyszerű kapcsolatfelvétel esetén az Ön kifejezett hozzájárulása, panasz esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy  a személyes adat szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett érdeklődését, kérését, panaszát.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. az adat kezelésének korlátozása;
 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Adatbiztonság, az adatok megismerése

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

Figyelmeztetés: Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek.  Az ilyen fenyegetésektől az adatokat megvédendő megteszünk minden elvárható óvintézkedést, a rendszereinket megfigyeljük, folyamatosan ellenőriztetjük annak érdekében is, hogy minden biztonsági eltérést rögzíteni tudjunk és ez bizonyítékként szolgálhasson adatvédelmi incidens esetén. Az Internet azonban köztudomásúlag, így a Felhasználók által is ismert módon nem 100%-os biztonságú felület! Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelőt felelősség nem terheli!

Egyes esetekben jogszabályi kötelesség hosszabb ideig megőriznünk az érintettek személyes adatait.  A főbb kategóriák a következők:

 • Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelesség az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni.
 • A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget.  Jogszabályi kötelesség a bejelentkezés napjától számított 6 éven át megőrizni az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 1. Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 2. A GNZR Kft. biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.
 3. A GNZR Kft. az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.
 4. Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
 5. Az érintetti és hatósági megkereséseket és az arra adott válaszokat szabályszerűen nyilvántartjuk és iktatjuk.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Jogorvoslat:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz, amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

A jelen adatvédelmi tájékoztatót az Adatkezelő egyoldalúan jogosult módosítani.

Pécs, 2020.november 30.