ÁSZF

  1. Szolgáltató adatai

GNZR Kft

székhely cím: 7773 Villány, Baross Gábor utca 104

Cégjegyzékszám: 02 09 082456

Adószám: 25751930-2-02

Telefonszám: 06303732245
Email: info@tgvillany.hu

2. Általános szabályok

2.1 Jelen ÁSZF szabályozza a Szolgáltató apartmann szálláshelyeinek, és egyéb szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2    Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt ÁSZF-nek és a jelen ÁSZF nem zárja ki azt, hogy Szolgáltató egyedi megállapodásokat kössön, teljesen más feltételekkel utazásközvetítőkkel, szervezőkkel.

3. Szolgáltatások igénybevétele:

3.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. A szobák értékesítése a szabad kapacitások függvényében történik, a foglalásokat azok beérkezési sorrendjében igazolja vissza a Szolgáltató.

3.2 A Szerződés a Vendég írásban, leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre.  

3.3. Az igénybe vehető szolgáltatások:

– Szállásszolgáltatás a honlapon jelzett minőségű , típusú szobákban.Dohányozni a szállodánkban csak a kijelölt helyeken szabad, a szobáink nem dohányzó szobák .

–  Vendéglátás az Apartmanháznál nincs. Egyedi étkezési igények kielégítésére előzetes egyeztetés alapján van lehetőség

– Wellness szolgáltatások: Jakuzzi– Parkolás: az apartmanház területén ingyenes.

A szolgáltatási egységeknél illetve a szobákban az igénybevételre vonatkozó feltételek kifüggesztésre kerültek.

4. Árak és fizetési feltételek:

4.1 Az Apartmanház szoba árai a szobában és  a recepción kerülnek kifüggesztésre.
4.2 Egyéb szolgáltatások árlistái az adott  részlegeken állnak rendelkezésre
Szolgáltató  a meghirdetett árait  előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
4.4 Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. Az idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül extra fizetendő.
4.6 Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a honlapon kerülnek meghirdetésre.

Az aktuális kedvezményekről az ügyfelet e-mailben tájékoztatjuk

A

4.7. A szállásdíj teljes összegét és az Ifa-t 100 %-ban a Szolgáltató által küldött visszaigazolás és számla alapján 2 naptári napon belül kell átutalással megfizetni, illetve a weboldalon történő közvetlen foglalás esetén Szolgáltató részére az CIB Bank Zrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, TLS protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor az Ügyfél átirányításra kerül a CIB Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Szolgáltató weboldalán.

Bankkártyás fizetés esetén a Vendég részére a Szolgáltató a rendszeréből automatikusan számlát és  foglalás megerősítése emailt küld.

4.8. Speciális ajánlatok esetén a fizetési feltételek változhatnak, melyet az írásban megküldött visszaigazolás tartalmaz.
4.9. A befizetések elmaradása esetén a szobafoglalást automatikusan törli a Szolgáltató.

Szép Kártya , Erzsébet Utalvány, egyéb kedvezmény kártya,alternatív fizetőeszköz elfogadására nincs lehetőség.

5. Lemondási feltételek

A megrendelés lemondása írásban történik.

Az érkezést megelőző 14 napiga foglalás ingyenesen lemondható.
Az érkezést megelőző 1-14 napig a foglalási díj 50%-a  lemondási díj.
Az érkezés napján lemondott foglalás esetén a foglalási díj 100%-a a lemondási díj.

Szolgáltató a befizetett szállásdíjból érvényesíti lemondás esetén fenti kötbér igényét.

6.  A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

6.1.  A Vendég a szobát az érkezés napján 15. 00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.30 óráig köteles elhagyni (Check out). A Vendég a kulcsot a Szolgáltató vendéglátó egységében veheti át. A Vendég megérkezésekor személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően igazolni és a bejelentkező lapot személyes adatai megadásával kitölteni köteles.

6.2. A vendég hibájából felróható sérülések miatt a szálloda nem vállal felelősséget. A súlyos gondatlan magatartással vagy szándékosan a Szolgáltatónak okozott károkat a Vendég köteles megtéríteni.

7. A  szolgáltatási kötelezettség megszűnése:

7.1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
– a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
– a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy tudatmódosító szerek befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
– a Vendég fertőző betegségben szenved.

7. 2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik

8. Háziállatokat nem fogadunk.

9. A Vendég jogai

9.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

9.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

9.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

10. A Vendég kötelességei

Az eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében az apartmanház zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein és a bejárattól számított 5 méteren belül tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a Szolgáltató elhelyezte. Amennyiben a vendég vagy a Szolgáltató területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Szolgáltatót az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.
Amennyiben a vendég bizonyíthatóan megszegi a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeket, úgy köteles 50.000 Ft díjat fizetni a Szolgáltató részére, melyet a vendég köteles távozáskor kifizetni.

Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni.

A szobákat és a közös használatú eszközöket, berendezési tárgyakat közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a Szolgáltató írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

A vendég mindazon károkért felelős, melyeket a Szolgáltató a Vendég, a Vendég kísérője vagy a Vendég felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.
A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató Apartmanházában, a gyermek által okozott károkért a teljes felelősség a szülőt terheli.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltató felé és minden szükséges adatot a rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

11. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket az apartmanházba magával vitt.

12. A Szolgáltató köteles:

12.1. a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni

12.2. a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

13. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

13.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

13.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

13.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket az Apartmanházban ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

13.5. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette.

14.6. Szolgáltató közösségi tereiben, vagy szobáiban hagyott személyes tárgyakért, (ideértve a szobaszéfben elhelyezett dolgokat, tárgyakat is) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

13.7. A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve a parkoló gépjárművekben keletkezett károk keletkezését a Szolgáltató kivizsgálja és amennyiben a kár neki felróható gondatlanságból keletkezett, megtéríti azt.

13.8. A kártérítés mértéke felső határa a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

14. Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk, járvány bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

15. A Vendég betegsége, halála

15.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

15.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

16. Fogyasztói érdekvédelem, adatvédelem, jogorvoslat

A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.  A Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatója a www.tgvillany.hu linken érhető el.

A szolgáltató szolgáltatási tevékenysége felett Villány város jegyzője ill. a  Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség gyakorol szakmai felügyeleti jogokat.

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat.

Érvényes visszavonásig.